پیمایش انگیزشی بانوان بی‌حجاب؛ خرداد 1402 - توزیع درصد فراوانی پاسخگویان در خصوص نقش مدیریت غرب در پدیده بی حجابی