دیدگاه بانوان درباره احساس حضور خدا در زندگی روزمره